3- PHD ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM BURSLARI

Kongre, sempozyum, konferans gibi hareket bozuklukları ile ilgili bilimsel aktivitelere katılmak isteyen, ancak başka kuruluştan destek sağlayamamış olan ve aidat borcu olmayan PHD üyelerine verilir. Bu destek sadece ulusal ve uluslararası kabul görmüş, hareket bozuklukları ile ilgili kurumlar, meslek örgütleri veya derneklerce yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılar için geçerlidir.

Bu destek için de ödül ve destek programlarına başvuru için gereken genel koşullar geçerlidir. Ulusal kongre ya da sempozyum katılım bursu için sayı sınırlaması yok iken, uluslararası kongre katılım desteği, her bir üye için en fazla 3 kez olabilmektedir.

Ulusal PHD kongresine ve PHD sempozyumuna yılda en fazla 20 üyenin katılımı desteklenebilecektir. Bu destek sadece kayıt, konaklama ve maksimum 200 TL yol ücreti desteğini içerir.

Uluslararası toplantı desteklerinde kayıt, konaklama ve yol dahil olmak üzere üyenin harcamalarının maksimum 1000 $’lık kısmı PHD tarafından karşılanabilir.

Her yıl, 3 (üç) üyesine, uluslararası toplantı desteği verecektir.

 • Başvurmanın ön koşulu PHD üyesi olmak ve aidatını yatırmış olmaktır.
 • Katılacağı toplantıda bizzat sunum yapacak, sözel bildiri ve araştırma çalışması sunacaklara öncelik verilir.
 • Her çalışma ile tek bir üye desteklenebilir.
 • Başvuru sahipleri:
 • Tanımlanan şartlara haiz bildirinin kabul edildiğini gösteren belgenin fotokopisini, bildiri ya da konuşma özetini,
 • Toplantının son duyurusunun aslı ya da fotokopisini,
 • Birden fazla araştırmacının katılımıyla hazırlanmış bildiriler için yapılan bireysel başvuruda diğer araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir bir belgeyi,
 • Bir başka kuruluştan destek alınmadığını belirten bir beyannameyi,
 • Üyenin toplantıya katılımı için amirin onayını gösteren bir belge ve doldurdukları “PHD Bilimsel Etkinlik Destek Bursu Başvuru Formu” ile Parkinson Hastalığı Derneği’ne postayla başvururlar.
 • Bir yıl içinde her üye sadece bir kez destek alabilir. Desteklenecek üye sayısı ayrılan bütçe ile sınırlıdır.
 • Başvurular toplantı tarihinden en az 2 ay önce yapılmalıdır. PHD’nin kararı toplantı tarihinden en az 1 ay önce başvuru sahibine bildirilir.
 • PHD başvuru yapan kişinin kurumuna bilgi verip, görüş sorma hakkına sahiptir.
 • Bursu alan çalışmacılar kongre bitiminden sonraki 15 gün içerisinde kongre program kitabından bildirinin sunulduğu oturumun, kongre özet kitabından bildiri özetinin ve katılım belgesinin birer fotokopisini PHD’ne iletmekle yükümlüdür.
 • Başvurusu kabul edilen üyelere ödeme tüm masraflar dökümante edildikten sonra yapılır.
 • Maksimum destek miktarının üst sınırı her yıl PHD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ulusal Parkinson Hastalığı Kongresi ve Parkinson Hastalığı sempozyumlarına katılım desteği koşulları;

 • PHD’ne üye olmak
 • Aidat borcu bulunmamak
 • Sunum yapanlar, sözel bildiri ile katılanlar ve araştırma görevlileri başvuruda ve sıralamada öncelikli olacaklardır.
 • Ulusal bilimsel etkinliklere katılım desteği her üye için yılda 1 ile sınırlıdır.

Uluslararası kongre desteği koşulları;

 • PHD’ne en az 1 yıllık üye olmak
 • Üye aidat borcu bulunmamak
 • Sözel veya poster araştırma sunumlarında sunucu olmak önceliklidir.
 • Asil üyeler uluslararası bilimsel toplantılarda konferans veya panel de konuşmacı olarak yer aldıkları takdirde, sayı sınırlaması olmaksızın destek alabilirler.